®️ Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва про реєстрацію Торговельної марки

1️⃣ Права, що випливають із Свідоцтва, діють від Дати подання Заявки.

2️⃣ Свідоцтво  надає його власнику право використовувати Торговельну марку та інші права, визначені Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

3️⃣ Взаємовідносини при використанні Торговельної марки, Свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

4️⃣ Використанням Торговельної марки визнається:

 • нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар,вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу,продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
 • застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
 • застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
 • Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

5️⃣  Свідоцтво надає його Власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

 • позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
 • позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві,
  якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
 • позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
 • позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з Торговельною маркою.

6️⃣  Виключне право власника Свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на:

 • здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
 • використання Торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
 • використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;
 • використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;
 • застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;
 • некомерційне використання торговельної марки;
 • усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
 • добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес;
 • використання торговельної марки у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.

7️⃣ Власник Свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на Торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі Договору.

8️⃣  Власник Свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

9️⃣ Договір  про передачу права власності на Торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

🔟 Власник Свідоцтва має право проставляти поряд із Торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери ®️, обведеної колом, яке вказує на те, що цю Торговельну марку зареєстровано в Україні. Власник Свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свою Торговельну марку поряд із торговельною маркою зазначених осіб, а також замість їх Торговельної марки.

Дивіться також